Príručka OECD - BASIC

V roku 2019 vydalo OECD príručku BASIC. Táto príručka je súbor nástrojov behaviorálnych inovácií (BI), ktorý poskytuje odborníkom a tvorcom politík návod na analýzu politík krok za krokom, vytváranie stratégií a vývoj behaviorálnych intervencií.

Čo je BASIC a na čo slúži?

BASIC - Behaviours, Analysis, Strategies, Interventions, Change  alebo Správanie, Analýza, Stratégie, Intervencie a Zmena je zastrešujúcim rámcom pre uplatňovanie behaviorálnych poznatkov v politikách verejnej správy od začiatku do konca. Je postavený na piatich etapách, ktoré usmerňujú uplatňovanie behaviorálnych poznatkov a je prameňom osvedčených postupov, preukázaných konceptov a metodických štandardov pre odborníkov, ktorí aplikujú poznatky BI a tvorcov verejných politík. BASIC ponúka prístup na identifikovanie rozsahu problémov, ktoré môžu byť dôležité pre každého tvorcu politiky a odborníka z praxe pri riešení nedokonalostí politík, či už ide o nedokonalosti v oblasti správania alebo systematické nedokonalosti.

Prečítajte si túto príručku, aby vám pomohla identifikovať a zmeniť nedokonalosti či už v samotnej politike alebo v poskytovanej službe.